Presentació

Un despatx d'advocats és, sobretot, un conjunt de professionals del dret que ofereixen i presten un servei.

La diferència entre els despatxos està en què s'ofereix, en quins serveis s'ofereixen i en com s'ofereixen aquests serveis. I tant en el què com en el com pensam que Mgest té un producte que reuneix una sèrie de característiques que el podem fer atractiu i que el podem fer, per damunt de tot, útil als seus clients.

La dimensió de Mgest amb set missèrs col•laborant ens permet donar una resposta jurídica adequada en les distintes especialitats del dret: administratiu, mercantil, civil, penal, fiscal i laboral. I aquesta especialització no només està fonamentada en uns currículums sòlids sinó també en una experiència ja contrastada.

Molts de pics però, més important que el què, les diferències es marquen en el com. És l’estil allò que, molt sovint, dona valor afegit al teu producte. I precisament el com és on volem trobar l’essència de Mgest. També en el món de l’advocacia vivim un procés de globalització que genera grans despatxos despersonalitzats i on l’assumpte encarregat navega sense un responsable clar i pròxim. A Mgest si algun element d’identitat volem tenir és una proximitat i una relació constant amb el client. Volem un client informat i que participi de l’evolució del seu cas, que sàpiga quin missèr dur el tema i li pugui comentar les seves percepcions en qualsevol moment.

Des de la professionalitat competitiva fruit de l’especialització fins a la proximitat que permet contacte i informació immediata, ens volem comprometre en una tasca tan apassionat com és la defensa dels drets legítims dels nostres clients.